Werkwijze

Diagnostiek en behandeling

Na de aanmelding  in de praktijk maken we eerst kennis met elkaar. Ik breng samen met u de moeilijkheden en dat wat goed gaat, in kaart. Ik kijk welke vraag het kind aan zijn opvoeders en omgeving stelt. Aan de hand van het kennismakingsgesprek doe ik u een voorstel. Daarin geef ik aan wat de mogelijkheden voor diagnostiek en/of behandeling zijn en , indien u kiest voor particuliere hulp, wat de kosten zullen zijn.

Als u akkoord bent, de beschikking is afgegeven, kan behandeling starten. Bij behandelingen maak ik graag gebruik van verhalen, verbeelding, spel, beweging en creativiteit om aan verandering te werken. EMDR kan bij (enkelvoudig) trauma als behandelvorm ingezet worden. Ik werk vanuit een oplossingsgerichte, contextuele en hechtingsstimulerende benadering en gebruik elementen uit de cognitieve gedragstherapie. Ik werk individueel met foto 20130506_1228_0516kinderen in combinatie met ouderbegeleiding. Soms beginnen we met ouderbegeleiding. In een aantal gevallen biedt dit voldoende om thuis zelf in de dagelijkse praktijk te werken aan de gewenste verandering samen met uw kind. Bij een aantal behandelprogramma’s werk ik met ouder én kind samen in de therapieruimte en/of thuis.

Programma’s en methoden die ik gebruik zijn:

 • Theraplay -hechtingsbevorderend ouder-kindspel & DDP
 • Een taal erbij – visualisatie met duplo en playmobile
 • ‘Zachtjes balen met Toontje’; emotieregulerend ouder-kind spel o.a. gericht op verbeteren van mentaliseren bij kinderen die vaak/snel boos worden
 • Je bibbers de baas-individuele en groepstraining bij faalangst
 • Psycho-educatie; Hoogdbegaafd nou en?  – individuele begeleiding bij kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong/hoogbegaafheid, Ferrie Ferrari-psycho-educatie bij ADHD, Brain Blocks psycho-educatie bij ASS.
 • ‘Beter bij de les’-training voor verbeteren executieve functies
 • Yucell
 • Videobegeleiding

Als het nodig is om het beeld van het  kind in relatie tot zijn opvoedingsomgeving verder te verhelderen kan onderzoek gedaan worden . In een psychologisch onderzoek breng ik de sterke en zwakke kanten van uw kind breed in kaart.  Ik kijk, afhankelijk van de vraag, leeftijd , naar:

 • cognitieve mogelijkheden en werkhouding
 • leerproblemen; dyslexie, dyscalculie, handschriftproblemen
 • executieve functies
 • ontwikkelingsbijzonderheden , o.a. AD(H)D, ASS, Hechtingsproblemen
 • temperament
 • sensorische (zintuiglijke) informatieverwerking
 • emotionele ontwikkeling
 • ontwikkeling van het kind thuis, in het gezin
 • ontwikkeling van het kind op school

Zo ontstaat een beeld van uw kind en kan vanaf daar, verder bepaald worden wat nodig is om te zorgen dat uw zoon of dochter samen met u weer vooruit kan in zijn of haar ontwikkeling. Het onderzoek voor kinderen tot drie jaar vindt meestal in de thuisomgeving en op het kinderdagverblijf /gastopvang plaats.

Na het onderzoek schrijf ik een verslag en dat verslag wordt met u besproken.

Schrijfpedagogische hulp

Met schrijfpedagogische hulp begeleid ik kinderen en (jong)volwassenen die problemen ervaren in hun handschrift. Een niet goed leesbaar handschrift is vervelend voor de schrijver zelf maar ook voor de omgeving. Niet zelden speelt onzekerheid, gevoel van falen een rol van betekenis. We oefenen in de schrijfbewegingen volgens de methode Magdalene Heermann. In de schrijfbeweging (en in het leven zelf) is het belangrijk een balans te vinden tussen spanning en ontspanning. In de behandeling werken we met specifieke schrijfbewegingsoefeningen aan een beter zelfgevoel en een eigen ritme waardoor het schrijven vloeiender zal gaan verlopen.