Privacybeleid

Mijn praktijk voldoet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming en heeft daartoe een verklaring AVG. De verklaring AVG wordt afgegeven na het doorlopen van een stappenplan en wordt 4 x per jaar ge-update.

AVG-Wat is dat?

Iedereen heeft recht op bescherming van zijn of haar persoonsgegevens (art. 10 lid 1 van de grondwet, art. 8 Handvest van de grondrechten van de EU, en art. 16 lid 1 Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU)). Deze bescherming is vastgelegd in de Richtlijn bescherming persoonsgegevens (95/46/EG). Deze richtlijn is in Nederland geïmplementeerd in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Per 25 mei 2018 is echter de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum nog maar één privacywet geldt in de hele Europese Unie (EU).1 In het licht van de toenemende digitalisering en de juridische wijzigingen is deze praktijk actief aan de slag geweest om in de hulpverlening de privacy van cliënten te waarborgen middels het AVG-stappenplan. Dit geldt intern maar ook in de samenwerking met gemeente en andere zorgverleners.

Kijk voor meer informatie op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl én http://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving

Om welke gegevens gaat het en wat doet praktijk de bovenkamer met uw gegevens?

De bovenkamer maakt gebruik van gewone algemene persoonsgegevens ook wel NAWTE gegevens genoemd(N = Naam, A = Adres, W = Woonplaats, T = Telefoon, E = e-mailadres) en bijzondere persoonsgegevens. Bijzondere persoonsgegevens zijn gegevens van gevoelige aard. Ze zijn extra privacy-gevoelig. Bijzondere persoonsgegevens mogen daarom alleen onder  voorwaarden worden verwerkt, dat wil zeggen: opgeslagen, verstuurd of anderszins gebruikt. Bijzondere persoonsgegevens zijn bijvoorbeeld het burgerservice nummer en gegevens over gezondheid van een persoon. Denk hierbij aan:
– zwangerschap;
– voedselallergie;
– ADHD, astma, e.d.

Bijzondere persoonsgegevens mag  de praktijk verwerken onder voorwaarden. Eén voorwaarde is dat je daar uitdrukkelijk toestemming voor hebt gekregen van betrokkenen (ouders met gezag en jeugdigen > 16 jaar). De Bovenkamer laat u daarom een toestemmingsformulier tekenen voor de verwerking van gegevens aan het begin van het hulpverleningstraject. Tevens ontvangt u een privacyverklaring.

Gegevens worden gevraagd , opgeslagen volgens de wettelijke termijn van 15 jaar en verwerkt door de de Bovenkamer met als doel het kunnen opstarten van een behandeling, het kunnen communiceren met u als ouders van de minderjarige cliënt, het communiceren met de verwijzer (huisarts, kinderarts, jeugdarts), het kunnen verkrijgen van een beschikking bij de gemeente, het kunnen communiceren via het beveiligde digitale ‘berichtenverkeer’  Vecozo-gemeente-praktijk ten behoeve van start-stop behandeling, aanvraag beschikking, declaratie van de hulp.

Privacygevoelige gegevens wordt per post of per zorgmail www.zorgmail.nl verstuurd.

Uw Rechten (Artikel 13 t/m 20, AVG)

De wet bepaalt niet alleen de plichten van degenen die de persoonsgegevens verwerken, maar bepaalt ook de rechten van de personen van wie de gegevens worden verwerkt. Deze rechten worden ook wel de rechten van betrokkenen genoemd, en bestaan uit de volgende rechten:

  • Recht op informatie: Betrokkenen hebben het recht om aan praktijk de Bovenkamer te vragen of en hoe zijn/haar persoonsgegevens worden verwerkt.
  • Inzagerecht: Betrokkenen hebben de mogelijkheid om te controleren of, en op welke manier, zijn/haar gegevens worden verwerkt.
  • Correctierecht: Als duidelijk wordt dat de gegevens niet kloppen, kan de betrokkene een verzoek indienen bij praktijk de Bovenkamer om dit te corrigeren.
  • Recht van verzet: Betrokkenen hebben het recht aan praktijk de Bovenkamer te vragen om hun persoonsgegevens niet meer te gebruiken.
  • Recht om vergeten te worden: In gevallen waar de betrokkene toestemming heeft gegeven om gegevens te verwerken, heeft de betrokkene het recht om de persoonsgegevens te laten verwijderen.
  • Recht op bezwaar: Betrokkenen hebben het recht om bezwaar aan te maken tegen de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens. Praktijk de Bovenkamer zal hieraan voldoen, tenzij er gerechtvaardigde gronden zijn voor de verwerking.

Indienen van verzoek

Om gebruik te maken van zijn/haar rechten kan de betrokkene een verzoek indienen. Dit verzoek kan zowel schriftelijk als via de e-mail ingediend worden. Praktijk de Bovenkamer heeft vier weken de tijd, vanaf de ontvangst van het verzoek, om te beoordelen of het verzoek gerechtvaardigd is. Binnen vier weken zal praktijk de Bovenkamer laten weten wat er met het verzoek gaat gebeuren. Als het verzoek niet wordt opgevolgd is er de mogelijkheid om bezwaar te maken bij praktijk de Bovenkamer  of een klacht in te dienen.

the best sunglasses wholesale in the world qualified a watchmaker to use decade. the many who sells the best https://vapepens.ph can be described as control masterpiece. sex toys hilarity exceptional method. we are confident enough to say that our pamreplica.ru are made of finest materials and we can ensure ours. reddit fakerolex.is makes much account of the quality of the product. replica watch best seller. cheap https://www.beautystic.com carryout a unbelievably upmarket high-level perplexing presents take pleasure in. swiss dearhow.to triumphs are generally inspiring. best https://robins.to streaks large substances.