Wat doet een gezinstherapeut/orthopedagoog?

Orthopedagogisch onderzoek, behandeling en ouderbegeleiding zijn kerntaken van orthopedagogen. Ze zijn wetenschappelijk (universitair) én in de praktijk geschoold in de pedagogische relatie tussen de kind en zijn omgeving. De orthopedagoog -generalist heeft na de universitaire studie een meerjarig postdoctoraal opleidingstraject gevolgd en zich verder gespecialiseerd. De relatie tussen het kind en zijn opvoeders, thuis, op school, kan immers zowel onderdeel zijn van het probleem als de basis bieden voor de oplossing. De orthopedagoog probeert de eigen kracht van het kind  en de opvoedingsomgeving te herstellen. In de Jeugdwet zijn Kinderpsycholoog K &J NIP, Gz-psycholoog en orthopedagoog-generalist gelijkwaardige ‘titels’. In de praktijk voeren zij nogal eens dezelfde taken uit.

Het woord orthopedagogiek bestaat uit twee delen: ortho, afkomstig van het Griekse woord ‘orthos’ wat recht of juist betekent, en pedagogie, afkomstig van het Griekse woord paidagoogia wat ‘kinderleiding’ betekent. Pedagogiek vertalen we vandaag de dag in opvoedkunde.

Systeemtherapie is een vorm van psychotherapie en wordt ook wel relatie- en gezinstherapie genoemd. Het belangrijkste kenmerk van systeemtherapie is dat belangrijke mensen zoals ouders, broer, zus, grootouders , de juf op school betrokken kunnen worden bij de therapie. Tijdens de therapie is er veel aandacht voor de onderlinge interactiepatronen, de manier van reageren op elkaar en de verbetering hiervan.

Uitgangspunt is dat een probleem of een  klacht nooit op zichzelf staat. De sociale, relationele en culturele context speelt altijd een rol. De leefsituatie en relaties – samen het systeem – hebben invloed op problemen. Als betrokkenen elkaar beter begrijpen en ondersteunen, wordt bovendien het risico op verergering of terugkeer van het probleem kleiner.

In mijn werk probeer ik de zorgen die er zijn, bijvoorbeeld voedselweigering, te begrijpen vanuit zowel het kind als ook het gezin en de omgeving. Zorgen of problemen brengt een gezin uit balans. Daarom werk ik niet met kinderen individueel en werk ik ook met ouders. Soms zijn ouders en kind samen in de behandelkamer.